Brickhouse

 

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrebekræftelser samt leverancer fra BrickHouse (sælger), medmindre parterne udtrykkeligt skriftligt har erklæret, at andre betingelser skal have forrang.

Tilbud og ordrebekræftelser

Alle tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering. Ordrer på spe- cialfremstillede produkter er bindende for køber.

Priser

Prisen fremgår af sælgers tilbud og ordrebekræftelse. Alle priser i tilbuddet er gældende, så længe tilbuddet er bindende for sælger.

Betaling

Hvis intet andet er aftalt, skal betaling ske senest 5 dage efter fakturadato. Hvis betaling sker efter udløb af den anførte betalingsfrist, beregnes rente fra forfaldsdagen med 1,5% pr. påbegyndt måned. Herudover beregnes et gebyr på 100 kr. ved udsendelse af rykker. Såfremt køber misligholder betalingsbetingelsen, er sælger berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra køber. Betales restancen ikke inden en af sælger fastsat yderligere kort frist, er sælger berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med køber.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farvetonalitet, størrelse og kvalitet i almindelighed. Sælger hæfter ikke for afvigelser fra de fremsendte vareprøver til det færdigt leverede produkt. Sælger har ingen ansvar for oplysninger i kataloger, brochurer o.l.

Undersøgelsespligt og reklamation

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varen under nogen form tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er fri for fejl og mangler, herunder at nuance og størrelsesforskelle ligger inden for det acceptable. Reklamationer over mangler, herunder transportskader samt mængdeafvigelser, der er eller burde være konstateret ved en sådan gennemgang, skal fremsættes straks og inden 5 hverdage efter modtagelsen, fra levering har fundet sted. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig sådanne fejl og mangler, herunder mængdeafvigelser.

Ovenstående gennemgang skal ske, inden varen monteres, idet reklamationer ikke accepteres, efter montage er påbegyndt. Mursten og tegltagsten fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor uundgåeligt, at der kan være farvenuancer. Sådanne berettiger ikke køberen til at fremsætte krav. Det anbefales, at der ved anvendelsen blandes tagsten/mursten fra flere paller.

Returvarer

Returvarer modtages ikke, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Reklamationsret

Køber har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens bestem- melser. Køber kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering. Køber kan ikke over for sælger rejse krav i henhold til købeaftalen. Sælger videreformidler kun en produktgaranti fra producenten, hvis en sådan foreligger.

Levering

Det angivne leveringstidspunkt er vejledende, medmindre andet skriftligt er aftalt. Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, har sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

 • Force Majeure
 • Forsinkelse, som skyldes sælgers leverandør, transportør eller i

  øvrigt tredjemand

 • Usædvanligt vejrlig
 • Arbejdskonflikter uanset årsag
 • Offentligtpåbudellerforbud,somsælgerikkeburdehaveforudset

  ved aftalens indgåelse

 • Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er

  en vis beskadigelse af sten uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på ca. 5%.

Leveringsformen skal aftales i ordren. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse eller et andet af køber anvist sted, leveres varen så nært brugsstedet som muligt efter vognmandens skøn. Køber stiller i så fald fornødent mandskab og redskaber til rådighed ved aflæsning, som ligeledes skal kontrollere de leverede varer. Udgifter til eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning betales af køber.

Såfremt køber ikke er til stede ved afleveringen, er sælger berettiget til, men ikke forpligtet til, at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet. Risikoen for varens endelige undergang, beskadigelse eller bortkomst, overgår til køber ved leveringen. Transportørens fragtbrev eller lignende skal anses for tilstrækkelig dokumentation for, at levering er sket. Vælger sælger at opmagasinere varer køber ikke kan modtage, betaler køber alle omkostninger herved. Afhenter køber ikke varer, der er opmagasineret i 14 dage, kan sælger ophæve aftalen som misligholdt og kræve erstatning, herunder for avancetab.

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve aftalen. Hvis der aftales successiv levering, kan køber dog kun hæve den forsinkede delleverance. Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af forsinkelse. Det gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet.

Ansvar

Såfremt der måtte forekomme fejl eller mangler ved sælgers ydelse, som kan gøres gældende overfor sælger, er sælger berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning eller omlevering. Såfremt sælger foretager afhjælpning eller omlevering, er køber ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod sælger som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Hvis sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at ophæve købet for så vidt angår den mangelfulde delleverance. Sælgers erstatningsansvar er altid begrænset til fakturaværdien af de mangelfulde varer. Sælger påtager sig intet ansvar for tab medført af mangler eller forsinkelse af leverancer, herunder indirekte tab, driftstab, dagbøder, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab.

Sælger er uden ansvar, hvis varen bruges til formål, den ikke er egnet til eller hvis montering, rengøring og vedligehold mv. ikke er foretaget fagmæssigt korrekt.
Et eventuelt ansvar for sælger ophører i øvrigt under alle omstændigheder, såfremt reklamation ikke er sælger i hænde senest 1 år efter leveringen.

Force Majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transport- vanskeligheder eller anden tredjemandssvigt eller lignende, kan sælger ansvarsfrit helt eller delvist udskyde levering eller annullere sin ydelse efter eget valg ved at meddele dette til køber hurtigst muligt. Køber kan hverken i tilfælde af udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger.

Tvister

Enhver tvist der måtte opstå behandles ved voldgift, med mindre sælger beslutter, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Sælger skal træffe beslutning herom ved skriftlig henvendelse fra køber inden 14 dage efter, at køber har rettet henvendelse med oplysning om, at køber ønsker at indbringe en tvist for Voldgiftretten.

Uanset om sagen måtte blive afgjort ved voldgift eller ordinære domstole, behandles sagen ved sælgers hovedkontors værneting.